regulamin

Regulamin sklepu internetowego Piszę, bo chcę...

Data publikacji: 9.03.2017 r

Sklep internetowy Piszę, bo chcę... działający pod adresem https://pisze-bo-chce.shoplo.c... należy do Krystyny Bezubik, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Krystyna Bezubik Kursy kreatywnego pisania” z siedzibą pod adresem Jaworówka 4 lok. 20, 16-002 Dobrzyniewo Duże, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 966-153-43-12.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail kursy@piszebochce.pl oraz pod numerem telefonu +48 662 171 210.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • 1)Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • 2)Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 • 3)Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 • 4)Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://pisze-bo-chce.shoplo.com/strona/regulamin,
 • 5)Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://pisze-bo-chce.shoplo.com,
 • 6)Sprzedawca – Krystyna Bezubik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Krystyna Bezubik Kursy kreatywnego pisania” z siedzibą pod adresem Jaworówka 4 lok. 20, 16-002 Dobrzyniewo Duże, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 966-153-43-12

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  • 1)dostęp do Internetu,
  • 2)standardowy system operacyjny,
  • 3)standardowa przeglądarka internetowa,
  • 4)posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • 1)wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • 2)z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
  • 3)wypełnić formularz zamówienia, podają dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  • 4)wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  • 5)zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • 6)kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przekierowany na stronę pośrednika płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży lub umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 • Jeżeli chodzi o produkty fizyczne, Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:
  • przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej - koszt: 6 zł, orientacyjny czas dostawy: 5 dni od chwili zrealizowania zamówienia.
 • Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 • Produkty elektroniczne dostarczane są zawsze Kupującemu nieodpłatnie z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Szczegóły dostarczenia produktu elektronicznego znajdują się każdorazowo w opisie produktu.
 • Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  • płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,
  • przelew elektroniczny on-line (płatności Shoplo).
 • Czas dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

 § 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia obejmującego produkty fizyczne nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne polega na przesłaniu na adres e-mail Kupującego wiadomości z instrukcją pobrania lub odtworzenia treści cyfrowych składających się na produkt elektroniczny. Realizacja następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Szczegóły dostarczenia produktu elektronicznego znajdują się każdorazowo w opisie produktu.
 6. Wysyłka zamówienia obejmującego produkty fizycznego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w toku składania zamówienia spośród opcji, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.  

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://cdn.shoplo.com/9364/fi... (pobierz) jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://cdn.shoplo.com/9364/fi...(pobierz), jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 • Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 • Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 • Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 • Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 • Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 • Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.